Söz konusunda Yönetmelik değişikliği ile,

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi;

ESKİ HALİ:

“ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

Menşei şahadetnamesi aranmaz.”

İken,

YENİ HALİ:

“ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

Menşei şahadetnamesi aranmaz.” 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Değişiklikten önce AB’ den A.TR eşliğinde gelen mallarda sistem isterse menşei şahadetnamesi sunulacağına dair bir hüküm vardı.

Değişiklik sonrasında, AB’den A.TR ile gelen ürünlerde menşei şahadetnamesi aranmayacağı, ancak Gümrük idareleri tarafından menşei konusunda şüphe duyulan ürünler olması durumunda, ciddi ve sağlam gerekçeler dâhilinde menşei şahadetnamesi istenilmesi gerekecektir.

Saygılarımızla,

 

Resmi Gazete Yönetmeliği için tıklayınız