İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU

6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) madde 11 uyarınca Şirketimize (DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ A.Ş. ) başvurarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişilerin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir;

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin
bizzat gelerek Kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
15 Temmuz Mahallesi 1498. Sokak No:4 34212 Güneşli, Bağcılar, İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat 15 Temmuz Mahallesi 1498. Sokak No:4 34212 Güneşli, Bağcılar, İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla dcsdijital@hs03.kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

İLGİLİ KİŞİ olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İLGİLİ KİŞİLER adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması kural olarak mümkün değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, ulaştığı tarihten itibaren, mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tebliğin 7. Maddesi gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
BAŞVURU FORMU  İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:  
Vatandaşlık: Türkiye Diğer: (Belirtiniz)  
Pasaport/Yabancı Kimlik No:  
Adres:  
KEP Adresi:  
E-posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):  
Cep Telefonu:  

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyid etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

 

BAŞVURUNUZA CEVAP YÖNTEMİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma;

(Yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini (X) şeklinde işaretleyerek seçiniz)

 

 

(X)

Posta ile gönderilmesini istiyorum  
E-posta / Kep adresime gönderilmesini istiyorum  
Elden teslim almak istiyorum.  

  • Herhangi bir cevap yöntemi seçilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.

Tarih:
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
İmza:

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.