“TEDARİKÇİ (GERÇEK KİŞİ / ÇALIŞANI / YETKİLİSİ/TEDARİKÇİ ADAYI)”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Şirketimiz sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü ‘nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

İLGİLİ KİŞİ

Mal ve/veya hizmet tedarik ettiğimiz ve çalışmakta olduğumuz tüzel kişilikle olan ilişkilerimiz sebebiyle, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenen siz, tarafımızca Tedarikçi Gerçek Kişi/Tedarikçi Çalışanı/Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Adayı olarak tanımlanmaktasınız ve kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ A.Ş. (15 Temmuz Mahallesi, 1498. Sokak No:4, 34212 Güneşli, Bağcılar/İstanbul, https://www.dcscustoms.com.tr) veri sorumlusudur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel yükümlülüğü (Madde 4) istinaden, kimlik, kurum bilgileri ve mesleki deneyim, sağlık

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu (Madde 17) istinaden, kimlik, eğitim belgeleri ve bilgileri, adres ve iletişim, çalışılan yer, iş deneyimi, diploma, sigorta, ücret bilgisi, özlük bilgileri, sağlık bilgisi

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amacıyla, kimlik, tarih

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, banka bilgileri, iletişim, adres

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, araç plaka no, sürücü trafik cezası detay bilgileri

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, oda kayıt bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacıyla, kimlik,  sağlık, sürücü belgesi bilgileri, sürücü belgesi, trafik cezası detay bilgileri

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, mesleki deneyim, adres, iletişim, SGK

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar ve Saklama Süresi (Madde 82)’e istinaden, kimlik

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki Yıllık Ücretli İzin Hakkı (Madde 53)’e istinaden, kimlik, adres, iletişim, izin bilgisi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki (VUK) Ücret Bordrosu Düzenleme Zorunluluğu (Madde 238)’e istinaden, kimlik, özlük, AGİ, ücret, SGK, mesleki deneyim, sağlık

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, kimlik

KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla, kimlik, sağlık

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini amacıyla, güvenlik kamerası kaydı (görsel veri)

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi amacıyla, ad, soyad ve unvan

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, iletişim

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, adli sicil kaydı

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, iletişim

İletişim amacıyla, kimlik, iletişim

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, kimlik, adli sicil kaydı

KVKK Md.5/1’e göre açık rızanız sebebiyle

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, kimlik, iletişim gibi kişisel verileriniz Türkiye dışından servis edilen kurumsal e-posta sebebiyle açık rızanız kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Sağlık ve adli sicil kaydı kontrolü için de açık rızanızı talep etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

  • Bankacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere (bankalara) sözleşmenin ifası amacıyla, kimlik, imza, tarih
  • İletişim amacıyla, kimlik, iletişim, e-posta
  • Hukuki işlerin takibi amacıyla şirket avukatına, kimlik, iletişim, adres, ihtilaf konusuna ilişkin bilgi ve belgeler
  • İş sürekliliği için iş ortaklarımıza meşru menfaat kapsamında; kimlik, iletişim

Kurumsal e-posta hizmetinin bir kısmı (yönetici konumundaki kişilere sağlanan), office 365, Türkiye dışından servis edildiğinden Türkiye dışında veri işleme amacı olmasa da işlemin doğası gereği e-posta ile yapılan iletişim faaliyetlerinde Türkiye dışı paylaşım olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle e-posta üzerinden özel nitelikli veri barındıran evrak göndermeyiniz.

Satın alma bilgisayar yazılımı programımız Türkiye dışından servis edildiğinden sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı kişisel verileri de bu siteme kayıt edilmekte olduğundan Türkiye dışında veri işleme amacı olmasa da işlemin doğası gereği Türkiye dışı aktarım olduğundan açık rızanıza bağlı uygulamalar yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

İŞLENMEKTE OLUNAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi doğrudan Şirket’e iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ile ilgili yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, şirket web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak belirtilen yöntemlerden tercih ettiğinizle şirketimize göndermeniz yeterli olacaktır. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu‘unda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. (www.dcscustoms.com.tr/)

 

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.