TEDARİKÇİ ETİK KURALLARI
VE İŞ İLKELERİ

Güvenilir

Tedarikçi

İlişkileri

Güvenilir Tedarikçi İlişkileri

DCS, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğe güçlü bir bağlılığa sahiptir.

Temel faaliyet alanlarında örnek bir lider olarak DCS, piyasaların ve toplumun mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamanın hem DCS’nin hem de tedarikçilerinin karşılıklı çıkarına olduğuna kuvvetle inanmaktadır. Bu, ürünlerin ve hizmetlerin üretimi ve tesliminde görev alan kişilere karşı sorumluluk göstermeyi içerir.

Konumunu tüm tedarikçilere açık hale getirmek için DCS, DCS Tedarikçi Etik ve İş Davranış Kuralları’nı (“Kurallar”) oluşturmuştur.

Kurallar, DCS’nin tedarikçiler için kurumsal sosyal sorumluluk gereksinimlerini açıklamaktadır. DCS ile iş yapmanın bir koşulu olarak, tedarikçilerin bu gerekliliklere uymasını bekliyoruz. Amacımız, her iki tarafın da karşılıklı yararına olacak şekilde, bu Kuralları yapıcı bir diyalog ruhu içinde ve tedarikçilerle ortaklık içinde sürdürmektir.

DCS Sürdürülebilir Tedarik Beyanı

DCS’nin küresel vatandaşlık taahhüdü, tedarik faaliyetlerimizi içerir. Satın alma kararlarının, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde iş yapmayı destekleyen hem sosyal hem de çevresel etkilere sahip olduğunun farkındayız. DCS’nin Sürdürülebilirlik Tedarikiyle ilgili değerleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Tedarik Zinciri Etik ve Çalışma İlkeleri

DCS ile iş yapan tüm şirketler, faaliyetlerinin tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, şirketimizin etik iş ve istihdam uygulamaları hakkındaki beklentilerini yansıtan Tedarikçi Davranış Kurallarımıza uymalılardır.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin işbirliği ile çevre yönetimine bağlıyız ve satın alma süreçlerimize çevreyi düşünüyoruz.

DCS, bilinçli seçimler yapmak, çevresel etkisi daha düşük seçenekleri değerlendirmek ve mevcut tedarikçilerin tekliflerini çevresel olarak değerlendirmek için kilit tedarikçilerin çevresel performans verilerini toplar ve değerlendirir.

DCS, etik iş davranışına ve tedarik zinciri boyunca mal ve hizmetlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine bağlıdır.

DCS’nin doğrudan tedarikçileri ayrıca işçi güvenliği ve adaleti, çevresel sorumluluk ve etik bağlılıklarını da kabul etmelidir.

Bu Kurallar, bir DCS Tedarikçisi olarak sizin ve size hizmet sağlamak üzere görevlendirilen tüm personel (“Tedarikçi” veya “siz”) için geçerlidir. DCS, nerede yapılırsa yapılsın işiniz için geçerli tüm yasa ve düzenlemelere ve Kurallara uymanızı gerektirir.

Ayrıca Tedarikçi, gecikmeksizin Kurallara uymak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Kurallara uymanın maliyetlerinden yalnızca Tedarikçi sorumludur. DCS, Tedarikçiyle ilgili Kurala uymama olaylarını bulur veya bunlardan şüphelenirse ve tedarikçiyi bu konuda bilgilendirirse, DCS, Tedarikçinin uyumsuzluk sorunlarını mümkün olan en kısa sürede ve kararlaştırılan zaman çerçevesinde araştırmasını ve düzeltmesini bekler. Tedarikçi bu sorunları düzeltmeye istekli olmazsa DCS, Tedarikçi ile iş ilişkisini sonlandırmayı düşünecektir. DCS ile Tedarikçi arasındaki herhangi bir iş ilişkisinin bu şekilde feshedilmesi, nedene dayalı bir fesih olarak kabul edilir ve Tedarikçiye herhangi bir tazminat hakkı vermez.

Tedarikçi, DCS’ye olan tedarikler için alt tedarikçiler kullanırsa, Tedarikçi, alt tedarikçilerinin Kurallara uymasını sağlamak için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

DCS, Tedarikçinin Kurallara uygunluğunu doğrulamak için Tedarikçinin üretim tesisleri dahil olmak üzere Tedarikçinin tesislerinde duyurulmuş denetimler yapabilir. Denetimler, DCS çalışanları tarafından veya DCS tarafından seçilen bir üçüncü taraf denetçi tarafından gerçekleştirilebilir.

Tedarikçi’nin Kurallara uygunluğunu doğrulamak için Tedarikçi, bir denetim sırasında DCS’nin ilgili ve makul olarak istenen bilgi ve belgelere erişimini sağlamaya hazır olacaktır. Bu tür denetimleri gerçekleştiren tüm denetçiler, yazılı sözleşmelerle gizliliğe bağlıdır. Bu tür denetimlerle bağlantılı olarak elde edilen tüm bilgiler ve sonuçlar, DCS tarafından gizli tutulacak ve yalnızca söz konusu Tedarikçi ile paylaşılacaktır.

DCS, bu tür bilgileri yalnızca dahili amaçlar için kullanacaktır.

Uyum, yalnızca yasalara uymak değil, aynı zamanda etik sorumluluklarınızı tanıyan ve bunları yerine getiren bir şekilde kurumsal iş yapmaktır. Yerel yasaların veya endüstriyel düzenlemelerin bu Kurallardan daha az kısıtlayıcı olduğu yerlerde, davranışınız yasal olsa bile Kurallara uymalısınız. Öte yandan, yerel yasalar Kurallardan daha kısıtlayıcıysa, her zaman bu yasalara uymalısınız.

DCS, tüm Tedarikçilerle açık ve dürüst iş ilişkilerini sürdürür ve karşılıklı olarak avantajlı ilişkiler geliştirmeye çalışır. DCS sizden yüksek etik standartlara bağlı kalmanızı ve uygunsuzluk görünen herhangi bir faaliyette bulunmaktan kaçınmanızı bekler.

Herhangi bir hükümet veya uluslararası kamu kuruluşu yetkilisine, siyasi partiye veya siyasi makam adaylarına veya herhangi bir şirket müdürü, memuru, çalışanı veya acentesine ticari bir müşteri veya tedarikçinin, işi elde etmek veya elinde tutmak veya herhangi bir uygunsuz avantaj sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yolsuz para veya değerli herhangi bir ödeme yapmamalı veya yapacağınıza söz vermemelisiniz.

Mali defterlerinizde, kayıtlarınızda, beyannamelerinizde ve DCS’ye sağlanan raporlarda ve diğer belgelerde DCS ile olan sözleşmenizle ilgili tüm işlemleri ve ilgili sipariş formlarını doğru bir şekilde belgelemeli ve sözlü veya yazılı yan anlaşmaları önlemelisiniz.

Mali defterlerinizde, kayıtlarınızda, beyannamelerinizde ve DCS’ye iletilen raporlarda ve diğer belgelerde DCS ile olan sözleşmenizle ilgili tüm işlem ve ilgili sipariş formlarını doğru bir şekilde bildirmeli ve sözlü veya yazılı yan anlaşmaları önlemelisiniz.

Belgeler, yetkisiz kişiler tarafından uygun olmayan şekilde değiştirilmemeli veya imzalanmamalıdır. Herhangi bir amaç için herhangi bir DCS işlemiyle ilgili ifşa edilmemiş veya kaydedilmemiş hiçbir fon veya varlık oluşturulamaz veya sürdürülemez.

Mali defterleriniz, kayıtlarınız ve beyannameleriniz, tüm varlıkları ve borçları doğru bir şekilde belgelendirecek ve şirketinizin DCS ürünleri ve hizmetleriyle ilgili tüm işlemlerini doğru bir şekilde yansıtacaktır ve iş kayıtlarınız, kayıt saklama politikaları ve tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklanmalıdır.

DCS’nin politikası, mali sonuçlarını ve diğer önemli gelişmeleri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde rapor etmektir. DCS, bu politikaya ve tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymanızı bekler.

DCS personeline veya temsilcilerine yapılan harcamaların makul, olağan ve doğru iş akışı içinde olmasını ve makul olarak rüşvet veya uygunsuz teşvik olarak yorumlanamamasını veya başka bir şekilde geçerli yasaları ve/veya düzenlemeleri ihlal etmemesini sağlamak için sağduyu ve özen göstermelisiniz.

Hiçbir durumda, yetişkin eğlencesi sunan kuruluşlarda iş yemeği teklif etmemeli veya kabul etmemeli veya iş faaliyetlerine katılmamalısınız.

Hiçbir durumda, sunulan ticari nezaketlerin, haksız muameleyi güvence altına almak veya uygunsuz avantaj elde etmek için alıcının kararını etkilemeyi amaçladığı şeklinde yorumlanamaz. Bir ticari nezaketin uygun olup olmadığını değerlendirmeye yönelik genel bir kılavuz, nezaketim kamuya açıklamasının sizi, DCS’yi veya alıcıyı utandırıp utandırmayacağıdır.

Herhangi bir ticari nezaketin, hediyenin veya eğlencenin kabulünün uygun olduğundan ve teklif eden tarafın olumlu muameleyi güvence altına alma veya başka bir şekilde geçerli yasaları ve/veya düzenlemeleri ihlal etme girişimi olarak yorumlanmayacağından emin olmaktan sorumlusunuz.

Çevresel hususlar, DCS iş uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tedarikçi, üretim sürecinin çevresel etkilerini azaltmayı taahhüt etmelidir.

Kirliliği Önleme ve Kaynak Kullanımı Azaltımı

Tedarikçi, kirliliği önlemeli ve malzeme tüketimini azaltmak için aktif olarak çaba göstermelidir.

Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler

Tedarikçi, kimyasalların ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesini, depolanmasını ve bertaraf edilmesini sağlamalıdır.

Hava Emisyonları

Tedarikçi, uçucu organik kimyasalların, aerosollerin, aşındırıcıların, partiküllerin, ozon tabakasını incelten kimyasalların ve yanma yan ürünlerinin hava emisyonlarının boşaltım öncesinde yasaların gerektirdiği şekilde karakterize edilmesini, izlenmesini, kontrol edilmesini ve işlenmesini sağlamalıdır.

Atık Su ve Katı Atık

Tedarikçi, operasyonlardan, endüstriyel süreçlerden ve sanitasyon tesislerinden üretilen atık su ve katı atığın boşaltımı veya yok edimi öncesinde yasaların gerektirdiği şekilde izlenmesini, kontrol edilmesini ve işlenmesini sağlamalıdır.

Malzemelerin ve Ürünlerin Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı

Tedarikçi, malzemelerin ve ürünlerin geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanımına mümkün olduğu ölçüde katkıda bulunacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, ticaretin hukuka aykırı olarak kısıtlanmasını yasaklayan, genellikle kartelleşmeyi önleme veya rekabet kanunları olarak adlandırılan kanun ve düzenlemelere sahiptir. Bu yasalara her zaman uymalısınız. Bu yasalar, tüketicileri ve rakipleri haksız iş uygulamalarına karşı korumak ve sağlıklı rekabeti teşvik etmek ve sağlıklı rekabeti korumak için tasarlanmıştır. DCS, iş yaptığı tüm ülkelerde geçerli kartelleşmeyi engelleme veya rekabet yasalarına titizlikle uymayı taahhüt eder.

Bu tür yasalar, tüketicilere fayda sağlamadan rekabeti azaltan anlaşmaları veya eylemleri yasaklar. Genellikle kartelleşmeyi engelleme veya rekabet yasalarını ihlal ettiği tespit edilen faaliyetler arasında, rakipler arasında aşağıdakilere benzer anlaşmalar veya anlayışlar vardır:

 • fiyatları sabitlemek veya kontrol etmek;
 • bir sözleşmeyi belirli bir rakibe veya satıcıya yönlendirmek için teklifleri yapılandırmak veya düzenlemek (ihaleye fesat karıştırma);
 • belirli tedarikçileri veya müşterileri boykot etmek;
 • pazarları veya müşterileri bölmek veya paylaşmak; veya rekabeti engelleyici amaçlarla ürünlerin veya ürün gruplarının üretimini veya satışını sınırlandırmak.

Bu tarz anlaşmalar kamu ve DCS politikalarına aykırıdır.

DCS, diğer DCS ortakları veya diğer şirketlerin temsilcileri ile bu tarz uygulamalara veya bu tarz konularla ilgili tartışmalara asla girmemelisiniz. Rakiplerle şu konularda tartışmaktan kaçınmalısınız:

 • fiyatlar,
 • maliyetler,
 • kar veya kar marjları,
 • üretim hacmi, veya
 • belirli bir müşterinin işletmesi için teklifler.

Yeniden satış fiyatları, tedarikçilerle veya müşterilerle yapılan diğer kısıtlayıcı düzenlemeler, rakip müşterilere farklı fiyatlar uygulama veya maliyetin altında fiyatlandırma hakkında müşterilerle münhasır anlaşma, toplu veya bağlantılı satış sözleşmeleri içeren anlaşmalar veya diğer düzenlemeler, kartelleşmeyi önleme veya rekabet yasaları kapsamında önemli riskler doğurur.

Haksız rekabet yöntemleri ve aldatıcı uygulamalar da yasaktır. Bunların örnekleri şunları içerir:

 • Ürünleriniz veya hizmetleriniz veya DCS’nin ürünleri veya hizmetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunma,
 • bir DCS rakibini veya rakibinin ürünlerini veya rakibinin hizmetlerini yanlış bir şekilde kötülemek,
 • doğrulayacak gerçekler olmadan ürün veya hizmet hakkında iddiada bulunmak veya
 • DCS’nin veya başka bir şirketin ticari markalarının, ürünün veya hizmetin kaynağı konusunda müşterinin kafasını karıştıracak şekilde kullanmak.

DCS, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve diğer şirketlerin kendi fikri mülkiyet haklarına saygı göstermesini bekler. DCS’nin fikri mülkiyet haklarının korunmasından siz sorumlusunuz. Bu tarz bir korumanın önemli bir unsuru, DCS’nin ticari sırlarının ve mülkiyet bilgilerinin gizliliğini korumaktır. DCS’nin fikri mülkiyetine saygı göstermeli ve DCS’nin patentli teknolojisini kullanmamalı veya telif hakkı bulunan yazılımları, belgeleri veya diğer materyalleri yazılı izin olmaksızın çoğaltmamalısınız.

DCS ile veya DCS için çalışma sırasında, üçüncü şahıslara ait tescilli bilgileri, patentli teknolojileri veya telif hakkı olan yazılımları, belgeleri veya diğer materyalleri izinsiz kullanmamalısınız.

Gizli bilgileri, işin olağan akışı içinde gerekli olan veya DCS tarafından yönetilen veya yetkilendirilen durumlar dışında aktarmamak, yayınlamamak, kullanmak veya ifşa etmemek suretiyle korumalısınız. Geçerli veri gizliliği standartlarına uymalısınız. Gizli bilgiler içeren veya gizlilik standartlarıyla korunan materyaller güvenli bir şekilde saklanmalı ve yalnızca bilmesi gereken çalışanlarla dahili olarak paylaşılmalıdır. Örneğin, gizli bilgiler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerebilir:

 • pazarlama ve satış planları,
 • rekabet analizi,
 • ürün geliştirme planları,
 • halka açık olmayan fiyatlandırma,
 • potansiyel sözleşmeler veya satın almalar,
 • iş ve finansal planlar veya tahminler,
 • iç iş süreçleri ve uygulamaları,
 • muhtemel müşteri, müşteri ve çalışan bilgileri
DCS’ye verdiğiniz hizmetler ile bağlantılı olarak erişiminiz olan gizli bilgileri (“kişisel bilgiler” dahil) korumanız gerekmektedir. İlgili gizli bilgileri toplarken veya işlerken KVKK ve DCS politikaları gibi geçerli tüm yasalara uymanız gerekir. İlgili gizli bilgileri toplarken veya işlerken KVKK ve DCS politikaları gibi geçerli tüm yasalara uymanız gerekir.
“Çıkar çatışması” terimi, DCS’nin çıkarlarıyla ilgili olarak tam tarafsızlıkla hareket etme kabiliyetinize şüphe uyandırabilecek her türlü durumu tanımlar. DCS, Tedarikçisinin sadakatinin herhangi bir çıkar çatışmasından bağımsız olmasını ister. Çıkar çatışması pek çok şekilde ortaya çıkabilir. DCS veya herhangi bir DCS çalışanıyla gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışmanız olduğunu düşünüyorsanız, ilgili tüm ayrıntıları DCS’ye bildirmelisiniz.
DCS, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, korunan herhangi bir özelliği dikkate almaksızın eşit istihdam ve iş fırsatları ilkesini onaylar:
 • ırk,
 • din,
 • ulusal köken,
 • ten rengi,
 • cinsiyet,
 • cinsiyet kimliği,
 • yaş,
 • sakatlık,
 • hamilelik,
 • medeni durum,
 • soy,
 • askerlik durumu,
 • cinsel yöenlim
DCS politikası, herhangi bir biçimde tacizi yasaklar ve DCS, tacizin olmadığı bir çalışma ortamı sağlamanızı bekler. Tacizin olmadığı bir çalışma ortamını yürürlükteki yasalara uygun şekilde uygulamanızı ve teşvik etmenizi istiyoruz.

DCS, çocukların gelişme ve eğitim hakkına saygı duyar. Bu nedenle DCS, Tedarikçideki tam zamanlı iş gücünün bir parçası olarak çocuk işçi çalıştırılmasını kabul etmez. Bu, 15 yaşın altındaki çocukları, yasal asgari yaşın altındaki çocukları veya zorunlu okulu tamamlama yaşından küçük çocukları çalıştırmayı içerir.

Çocuk (15 ile 18 yaş arası çocuklar), çalışmanın yerel yasalara ve ILO Asgari Yaş Sözleşmesine uygun olması koşuluyla, Tedarikçi tarafından çalıştırılabilir.

Genel olarak, 18 yaşın altındaki tüm çocuklar:

 • tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır
 • gece vardiyasında çalışmamalıdır
 • yetişkinlerden daha fazla mola verme hakkına sahip olmalıdır

Kurallar, Tedarikçinin zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmasına izin vermez. Buna zorunlu hapishanede çalıştırma, zorunlu sözleşmeyle çalışma, kölelik ve kişinin iradesine veya tercihine karşı yapılan diğer çalışma biçimleri de dahildir.

DCS, çalışanı mantıksız borc mahkum eden istihdama tolerans göstermez.

DCS, temel insan haklarından olan sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkını destekler. Tedarikçi, tüm geçerli kural ve yasalara uygun, iyi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamalıdır. En azından:

 • İşçiler, uygun şekilde korunmadan tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır.
 • İşçilere kişisel koruyucu ekipman sağlanmalı ve ekipmanın uygun kullanımı konusunda talimat verilmelidir.
 • Tesislerde, inşaat güvenliğinin yanı sıra yangından korunma ve yangın alarmları ile ilgili geçerli yasalara ve kurallara uyulmalıdır.
 • Tesislerde uygun ışık ve havalandırma sağlanmalıdır
 • Tüm tehlikeli maddeler güvenli yerlerde depolanmalı, güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Tüm makinelerin bakımı uygun şekilde yapılmalı ve korunmalıdır.
 • Yemek, dinlenme ve uyumaya yönelik olanaklar sağlanmışsa temiz ve güvenli tutulmalıdır.

DCS, sizin ve çalışanlarınızın tüm iş fırsatları için adil ve etik bir şekilde rekabet etmenizi bekler. Ürünlerin/hizmetlerin satışı veya lisanslandırılması, sözleşmelerin müzakeresi veya hizmetlerin DCS’ye sunulması ile ilgilenen çalışanlarınızın sözleşme sözleşmelerinin koşullarını anlaması ve bunlara uyması beklenir. DCS’ye yönelik tüm beyanların, iletişimlerin ve beyanların doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamalısınız.

Herhangi bir ülkenin herhangi bir devlet kurumu tarafından mal ve hizmet alımını ve devlet sözleşmelerinin uygulanmasını düzenleyen yasalara, kurallara ve düzenlemelere kesinlikle uymalısınız.

Devlet dışı müşterilerle iş yaparken uygun olabilecek faaliyetler, hükümetle ilişkilerde uygunsuz, hatta yasa dışı olabilir. Uluslararası kamu kuruluşları dahil olmak üzere herhangi bir devlet kurumuyla iş yapıyorsanız, aşağıdaki gereksinimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devlet ihaleleri ve devlet görevlileri ve çalışanlarıyla olan etkileşimler için geçerli olan tüm kuralları öğrenmek ve bunlara uymaktan sorumlusunuz:

 • Devlet çalışanları ve memurları ile ilişkilerde, yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, herhangi bir devlet görevlisine veya çalışanına doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir armağan, hediye, iyilik, eğlence, borç veya parasal değeri olan herhangi bir şey vermeyecek veya teklif etmemelisiniz.
 • Kanunlara ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak için devlet görevlilerine veya onlar adına yapılan bu tür ödemeler veya hediyeler için uygun dahili kontroller ve önceden onay mekanizmaları oluşturmalısınız.
 • Herhangi bir işlemle bağlantılı olarak torpil elde etmek veya ödüllendirmek için doğrudan veya dolaylı olarak komisyon sağlamayacak, sağlamaya çalışmayacak, teklif etmeyecek veya talep etmeyeceksiniz.

Herhangi bir DCS çalışanının davranışları da dahil olmak üzere, Kuralların fiili, görünen veya potansiyel bir ihlali olduğuna inandığınız her türlü davranışı DCS’ye bildirin. İhlallerin derhal bildirilmesi herkesin yararınadır. Bildiriler mümkün olduğunca gizli tutulacaktır.

DCS, iş davranışları ve etik ile ilgili tüm sorular dahil olmak üzere, sorularınızla ilgili bir “açık kapı” politikası sürdürür. Bir olayı bildirmek için DCS’nin Etik ve Uyum Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Tedarikçi Etik ve İş Davranış Kuralları, sizi ve DCS’yi, dürüst iş davranışının ve sağlam iş ahlakının önemini vurgulayan dünya çapındaki şirketler arasında ön plana çıkarır.

Standartlarımız ancak işbirliğinizle karşılanabilir.

DCS, bu Kuralların standartlarına uymanız gerektiğini kabul edeceğinize güvenmektedir. Bu Kuralların şartlarına uymayı ve bir DCS Tedarikçisi olarak statünüzü korumak için bu Kurallara uygunluğun davranmanız gerektiğini kabul edersiniz.

Etkin Üçüncü Taraf Risk Yönetimi

Tedarikçi yönetimi ile sistematik bir şekilde çalışıyoruz ve Tedarikçiler için Davranış İlkelerimiz, Grubun çevresel ve sosyal gereksinimlerini tanımlıyor.

Tüm tedarikçiler Davranış Kurallarını imzalamalıdır ve tedarikçilerin Kurallara uygunluğu doğrulamak için düzenli tedarikçi denetimleri gerçekleştiririz. Tedarikçi risk değerlendirmesi, bireysel tedarikçi ile alınan önlemlerin temelini oluşturur.

Risk değerlendirme modeli, uyumsuzluk riskinin en yüksek olduğu alanlarda tedarikçilere en yüksek önceliğin verilmesini sağlayan tedarikçinin konumunu içerir.

Uyum Programımız

Dijital Gümrük Hizmetleri, yolsuzlukla mücadele, rekabet hukuku, ihracat kontrolü ve iyi iş etiği gibi alanlarda düzenleme ve mevzuata artan uluslararası odaklanmayı desteklemektedir. Etik kurallarımızı şirketimizin her seviyesinde sabitlemek ve sürdürmek için bir uyum programı uyguladık. Uyum programımız etik, yolsuzlukla mücadele, rekabet hukuku, veri gizliliği ve ihracat kontrolü, insan hakları, çıkar çatışmaları ve çeşitliliği kapsamaktadır.

Kural ihlali riskini en aza indirmek için iç uyum programı ve kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu programlar, net sahiplenme, politika belirleme, operasyonel prosedürler, dijital izleme ve ayrıca tekrar eden eğitim ve farkındalık faaliyetleri içerir. Yeni Veri Gizliliği yönetmeliği 2018 yılında yürürlüğe girdi. Bir veri gizliliği el kitabı ve e-öğrenme etkinlikleri geliştirilmiş ve 2018’in ilk çeyreğinde kullanıma sunulmuştur.

2021© Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.