Gümrükler Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) Hakkında Bilgilendirme

17.12.2020 tarih, 31337 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Gümrükler Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:169)” ilişikte sunulmuştur. Söz konusu tebliğe ve  28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranına ( % 9,11) istinaden, -4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesinde belirtilen usulsüzlük…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme

Söz konusunda Yönetmelik değişikliği ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi; ESKİ HALİ: “ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan…

Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi Hakkında Bilgilendirme

Söz konusu yazıya istinaden, “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması…

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması Hakkında Bilgilendirme

30.11.2020 tarih, 59435102 sayılı İhracat Genel Müdürlüğü’nün “Eşdeğer Eşya Kısıtlaması” konulu yazısı ilişikte sunulmuştur. Söz konusu yazıda, -Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ekteki listede yer alan eşyanın; a) 01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi, b) 01/12/2020…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği

02.12.2020 tarih, 31322 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/9)” ilişikte sunulmuştur. Söz konusu tebliğ ile, 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde…

Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi Hakkında Hatırlatma/Bilgilendirme

Bilindiği üzere, Tebligat Kanunu kapsamında Firmalara yapılan tebligatlar artık elektronik yolla tebliğ edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 10.04.2019 / 43342563 tarih sayılı yazı ile elektronik yolla yapılan tebligatların Firma KEP adresine düşmesinden 5 gün sonra okunmuş olsa da/ olmasa da tebliğ edilmiş duruma geldiği belirtilmiştir. Bu sebeple, Pandemi sürecinde evden çalışmaların yoğunlaşmış olması sebebiyle, Gümrük İdareleri tarafından…